Biblioteka
  Wiw.pl   Na bieżąco:  Informacje   Co nowego   Matematyka i przyroda:  Astronomia   Biologia   Fizyka   Matematyka   Modelowanie rzeczywistości   Humanistyka:  Filozofia   Historia   Kultura antyczna   Literatura   Sztuka   Czytaj:  Biblioteka   Delta   Wielcy i więksi   Przydatne:  Słowniki   Co i gdzie studiować   Wszechświat w obrazkach    
  Jesteś tutaj:   Wirtualny Wszechświat > Biblioteka > Encyklopedia > Wybór haseł > Subskrypcja  
ANALIZA CZYSTOŚCI WODY
Zespół metod chemicznych, fizycznych i biologicznych służących do badania składu próbek wody - od najczystszej wody destylowanej do silnie zanieczyszczonej wody ściekowej. Jednym z najważniejszych celów badania wody pitnej jest stwierdzenie, czy nie zawiera mikroorganizmów chorobotwórczych i związków chemicznych niebezpiecznych dla zdrowia. Innym zadaniem jest sprawdzenie, czy wodę przeznaczoną do użytku przez ludzi można zaakceptować pod względem estetycznym (smak, zapach i wygląd). Ścieki są analizowane przed i po oczyszczeniu, aby znaleźć najlepszy sposób ich uzdatniania lub bezpiecznego dla ludzi i środowiska odprowadzania. Zob. Choroby przenoszone przez wodę.

Analiza chemiczna. Chemiczna analiza wody zajmuje się identyfikowaniem lub oznaczaniem zawartości jej głównych mineralnych składników (zarówno anionów, jak i kationów), śladowych ilości organicznych, nieorganicznych związków i radioizotopów. Współczesne sposoby analizy w możliwie największym stopniu opierają się na metodach instrumentalnych. Tradycyjna kolorymetria i miareczkowanie tracą znaczenie, jednymi z podstawowych instrumentów chemii analitycznej są natomiast: spektrometr absorpcji atomowej (do oznaczania metali) oraz chromatografy: cieczowy i gazowy (do oznaczania składników organicznych). Nieorganiczne niemetale są oznaczane najczęściej za pomocą metod nieinstrumentalnych, a radioizotopy - za pomocą rozdziału chemicznego, po którym następuje aparaturowe oznaczenie aktywności promieniotwórczej. Zob. Chemia analityczna.

Analiza fizyczna. Organoleptycznie sprawdza się smak i zapach wody, ponieważ są one istotne przy ocenie jakości wody pitnej przez przyszłego odbiorcę. Barwa wody jest badana albo przez optyczne porównanie z wzorcem, albo metodą spektrofotometryczną. Przewodność elektryczna pośrednio wskazuje ilość rozpuszczonych w wodzie substancji. Ilość ta może być także wyznaczona grawimetrycznie przez zważenie pozostałości po całkowitym odparowaniu. Zawartość substancji występujących w postaci zawiesiny jest istotna przy ocenie stopnia zanieczyszczenia ścieków i efektywności procesu ich oczyszczania. Zmętnienie, które również wskazuje na stopień czystości wody, jest ważne w analizie wody pitnej i wody wykorzystywanej w basenach kąpielowych. Stopień zmętnienia można badać wizualnie przez określenie grubości warstwy wody koniecznej do przesłonięcia obrazu standardowego źródła światła. Dokładniejszą metodą jest pomiar nefelometryczny, określający stopień rozproszenia światła w standardowych warunkach.

Analiza biologiczna. Na analizę biologiczną składają się szeroki zakres prób na obecność drobnoustrojów występujących w wodzie oraz badanie wpływu substancji zawartych w wodzie na żyjące w niej organizmy. Klasyczne metody stosowane w analizie biologicznej, polegające na obserwacji mikroskopowej, sprzężone są często z badaniami laboratoryjnymi, służącymi identyfikacji i sporządzeniu listy organizmów roślinnych oraz zwierzęcych obecnych w wodzie. Dane analityczne - w szczególności dane historyczne lub dane mogące służyć za materiał porównawczy - są istotne przy ocenie wpływu zanieczyszczeń na naturalne zbiorniki wodne. Glony mogą obniżać jakość wody pitnej, zmieniając jej smak, zapach i barwę, co powoduje, że niezbędna jest okresowa kontrola zbiorników wody.

Badania mikrobiologiczne służą do określania poziomu sanitarnej czystości i przydatności wody do ogólnego użytku. Podczas rutynowej analizy wody, w tym wody pitnej, nie bada się jej na obecność patogenów jelitowych, lecz tylko oznacza się poziom substancji wskazujących na zanieczyszczenie fekaliami. Najczęściej wykorzystywanym wskaźnikiem są bakterie z grupy coli, zwykle obecne w przewodach pokarmowych zwierząt ciepłokrwistych. Mikrobiologiczne standardy jakości wody oparte na tej metodzie od ponad 50 lat pomagają chronić zdrowie publiczne. W specjalnych przypadkach można przeprowadzać próby na obecność innych organizmów niż bakterie coli, nie jest to jednak zalecane podczas rutynowych analiz wody. Zob. Mikrobiologia wody.


Standardy jakości wody. Istnieją ustalenia co do dopuszczalnego poziomu zanieczyszczenia wody pitnej związkami chemicznymi (tab.). Woda spełniająca powyższe kryteria z dużym prawdopodobieństwem nie powoduje zachorowań u ludzi. Zob. Zaopatrzenie w wodę. [A.E.G.] (M.A.)

[  góra strony  ]

Wiw.pl  |  Na bieżąco  |  Informacje  |  Co nowego  |  Matematyka i przyroda  |  Astronomia  |  Biologia  |  Fizyka  |  Matematyka  |  Modelowanie rzeczywistości  |  Humanistyka  |  Filozofia  |  Historia  |  Kultura antyczna  |  Literatura  |  Sztuka  |  Czytaj  |  Biblioteka  |  Delta  |  Wielcy i więksi  |  Przydatne  |  Słowniki  |  Co i gdzie studiować  |  Wszechświat w obrazkach