Biblioteka
  Wiw.pl   Na bieżąco:  Informacje   Co nowego   Matematyka i przyroda:  Astronomia   Biologia   Fizyka   Matematyka   Modelowanie rzeczywistości   Humanistyka:  Filozofia   Historia   Kultura antyczna   Literatura   Sztuka   Czytaj:  Biblioteka   Delta   Wielcy i więksi   Przydatne:  Słowniki   Co i gdzie studiować   Wszechświat w obrazkach    
  Jesteś tutaj:   Wirtualny Wszechświat > Biblioteka > Religie, Filozofia > JEZUS  
Humphrey Carpenter
PRZYSZEDŁ JEZUS Z NAZARETU W GALILEI
[1]  [2]  [3]  [4]  [5] 
Jezusa bez wątpienia nazywano "Jezusem". Imię to było niezwykle popularne, więc pierwotny Kościół z pewnością by się nim nie posługiwał, gdyby nie chodziło o prawdziwe imię. Dla ścisłości zauważmy, iż Jesous to forma grecka hebrajskiego Yeszua, będącego - jak Yoszua - skrótem od Yehoszua, co znaczy: "ten, którego zbawieniem jest Bóg".1

1 Dosłownie: "Jahwe zbawia" lub "Jahwe jest zbawieniem (ratunkiem)" (przyp. red.).

Ewangelie zawierają dwa zbiory informacji o pochodzeniu Jezusa. Marek twierdzi, że pochodził On z galilejskiego miasta Nazaret, gdzie mówiono o Nim "cieśla, syn Maryi, a brat Jakuba, Józefa, Judy i Szymona", i wspomina, że miał On też siostry (Mk 6, 3). Mateusz i Marek dodają dalsze szczegóły: Jezus narodził się w Betlejem, Jego nominalnym ojcem był Józef, matka stała się brzemienna, będąc dziewicą, a ojcem Dziecka był naprawdę Bóg. Nasz stosunek do tradycji narodzin z dziewicy zależy od poglądów teologicznych. Twierdzenie, jakoby Jezus przyszedł na świat w Betlejem, jest oczywiście uprawnione, choć może być jedynie domysłem opartym na fakcie, iż Betlejem było rodzinnym miastem Dawida. Jednakże nie ma wątpliwości, że Jezus dorastał w Galilei. "Przyszedł Jezus z Nazaretu w Galilei i przyjął od Jana chrzest w Jordanie" powiada Marek (1, 9), i nie ma powodu wątpić, że Jezus żył wtedy w Nazarecie.

Pogańska Galilea

Galileą zwano prowincję w północnej Palestynie. Jej gospodarka opierała się na rolnictwie - gleby były tu bardzo żyzne - i rybołówstwie uprawianym na Jeziorze Galilejskim, przez które przepływa, zdążając na południe, Jordan. Mniej więcej tysiąc lat przed Chrystusem Galilea stanowiła część potężnego żydowskiego królestwa Dawida. Jednakże po śmierci jego syna i następcy, Salomona, państwo rozpadło się na: Izrael i Judę, które pierwotnie wchodziły w jego skład. Galilea znalazła się w granicach leżącego na północy królestwa Izraela. Po okresie pokoju w VIII wieku przed Chr. obszar ten przypadł Asyryjczykom, a ludność utraciła swoją żydowską tożsamość. Większość porzuciła kult Jahwe, Boga Izraela, i zwróciła się ku Baalowi lub innym bóstwom pogańskim związanym z kultami płodności, które długo utrzymywały się we wschodniej części Śródziemnomorza.

Stolicą południowego królestwa Judy była Jerozolima z wielką Świątynią Jahwe, zbudowaną przez Salomona.2 W końcu i ono uległo najeźdźcom. W 587 roku przed Chr. zostało zajęte przez Babilończyków; jego mieszkańców wzięto w niewolę i przesiedlono do Babilonu. Tam spędzili pięćdziesiąt lat, a kiedy wreszcie odzyskali wolność i mogli wrócić do Judy, nie potrafili odbudować silnego państwa. Tymczasem dawne terytoria Dawidowe - Galilea i inne prowincje północne - pozostawały w rękach pogan (tj. plemion nie wyznających żydowskiej religii).

2 Za czasów Jezusa nie było to już sanktuarium zbudowane przez Salomona, lecz odbudowane przez Heroda Wielkiego. Świątynia jerozolimska została zniszczona w 70 roku po Chr. (przyp. red.).

Sytuacja zmieniła się dopiero mniej więcej sto lat przed narodzeniem Jezusa. W II wieku przed Chr. potężny żydowski ród Machabeuszów zdołał uwolnić Judę od Syryjczyków, którzy zajmowali ją już od pewnego czasu, i rozszerzyć granice państwa tak, iż swym zasięgiem obejmowało mniej więcej tereny dawnego królestwa Dawida. Odzyskano też Galileę (104-103 przed Chr.), która znów stała się żydowska i to w takim stopniu, że na jej mieszkańców nałożono obowiązek obrzezania (które było zewnętrznym znakiem przynależenia do judaizmu3) i oddawania czci Jahwe. Obszary wokół Galilei nadal jednak zamieszkiwały nieżydowskie plemiona.

3 Oprócz Asyryjczyków, Chaldejczyków i Filistynów obrzezanie praktykowały wszystkie plemiona semickie (także w Egipcie) (przyp. red.).

[1]  [2]  [3]  [4]  [5] 
[  góra strony  ]

Wiw.pl  |  Na bieżąco  |  Informacje  |  Co nowego  |  Matematyka i przyroda  |  Astronomia  |  Biologia  |  Fizyka  |  Matematyka  |  Modelowanie rzeczywistości  |  Humanistyka  |  Filozofia  |  Historia  |  Kultura antyczna  |  Literatura  |  Sztuka  |  Czytaj  |  Biblioteka  |  Delta  |  Wielcy i więksi  |  Przydatne  |  Słowniki  |  Co i gdzie studiować  |  Wszechświat w obrazkach