Biblioteka
  Wiw.pl   Na bieżąco:  Informacje   Co nowego   Matematyka i przyroda:  Astronomia   Biologia   Fizyka   Matematyka   Modelowanie rzeczywistości   Humanistyka:  Filozofia   Historia   Kultura antyczna   Literatura   Sztuka   Czytaj:  Biblioteka   Delta   Wielcy i więksi   Przydatne:  Słowniki   Co i gdzie studiować   Wszechświat w obrazkach    
  Jesteś tutaj:   Wirtualny Wszechświat > Biblioteka > Religie, Filozofia > JEZUS  [1]  [2]  [3]  [4]  [5] 
Prawo i Prorocy

Jako syna bogobojnych Żydów (wbrew złej opinii o Galilejczykach nic nie wskazuje na to, by Jego rodzicom brakowało pobożności), Jezusa prowadzono w każdy szabat do synagogi. Nie należy tego utożsamiać z "chodzeniem do kościoła" we współczesnym chrześcijańskim rozumieniu. Mimo bowiem znacznego udziału czynnika duchowego, nabożeństwo synagogalne stanowiło także kurs przepowiadania historii Żydów. Działo się tak, ponieważ niepodobna oddzielić judaizmu od historycznych losów samego narodu. Jest to w istocie religia historii.

Wierzono, iż Jahwe, Bóg Izraela, od zarania dziejów okazywał szczególne zainteresowanie narodem żydowskim, Żydzi zaś pisali swoją historię tak, by ukazać w niej Jego zaangażowaną obecność. Opowiadali, jak pierwsza migracja Żydów z Mezopotamii do Palestyny nastąpiła na wezwania Jahwe skierowane do Abrahama. Ten opuścił ojczyznę i udał się w podróż do Ziemi Obiecanej, do Kanaanu (wcześniejsza nazwa Palestyny). Były też opowieści o dużej grupie Żydów, która cierpiała później niewolę w Egipcie, została z niej oswobodzona i za sprawą mocy Jahwe wróciła do Palestyny pod wodzą Jego sługi imieniem Mojżesz. Co najważniejsze, spisali oni również dzieje Przymierza Jahwe z Żydami, zawartego podczas wyjścia z Egiptu. Na mocy Przymierza Jahwe obiecał im panowanie nad wszystkimi ludami, pod warunkiem że zachowają Jego przykazania.

Wierzono, że zmienne losy Żydów osiadłych w Palestynie po wyjściu z Egiptu zależały bezpośrednio od interwencji Jahwe oraz od tego, czy dochowywali oni wierności Przymierzu, czy też nie. Żydowscy dziejopisarze przypisywali wspaniałe sukcesy królewskich rządów Dawida mocy Jahwe, a późniejsze klęski Żydów - nieposłuszeństwu Izraela. Spoglądali też w przyszłość, wypatrując dnia, w którym Jahwe ostatecznie wypełni Przymierze i ustanowi ich panowanie nad wszystkimi narodami.

Księgi dziejów Izraela, w których zapisano te wydarzenia wraz z ich interpretacją, należą do tej części Biblii, którą chrześcijanie nazwali Starym Testamentem. Za czasów Jezusa Żydzi znali je pod inną nazwą: Prawo i Prorocy.5 "Prawo" to Pięcioksiąg przypisywany Mojżeszowi. Pięcioksiąg tworzą księgi: Rodzaju, Wyjścia, Kapłańska, Liczb i Powtórzonego Prawa. "Prorocy" to zbiorcze określenie ksiąg: Jozuego, Sędziów, Samuela i Królewskich - w istocie historycznych, ale uważanych za pisma prorockie - oraz ksiąg: Izajasza, Jeremiasza i innych późniejszych proroków. Prawo i Proroków uważano za pisma bez wątpienia święte; autorzy natchnieni przez Boga zapisali w nich Jego Słowo. Istniały ponadto inne pisma historyczne, takie jak Kroniki czy Księga Ezdrasza i Księga Daniela6, które wielce poważano, ale nie traktowano z tak nabożną czcią, jak wymienione poprzednio.

5 Albo też "Prawo, Prorocy i Pisma" (przyp. tłum.).

6 Są to tzw. Pisma, trzeci dział żydowskiego kanonu Biblii; zawierają one ponadto m.in. Psalmy, Księgę Hioba i Pieśń nad Pieśniami (przyp. tłum.).

Czytanie Prawa i Proroków stanowiło nieodzowną część szabatowych nabożeństw w synagodze. Uważano też, iż Prawo ma regulować każdą dziedzinę życia Izraelity. "Nie będziesz miał cudzych bogów obok Mnie! Nie będziesz czynił żadnej rzeźby [...] Nie będziesz wzywał imienia Pana, Boga twego, do czczych rzeczy [...] Pamiętaj o dniu szabatu, aby go uświęcić". W takich oto słowach, zapisanych w 20 rozdziale Księgi Wyjścia, Jahwe miał przekazać swoje Prawo Mojżeszowi na górze Synaj po wyprowadzeniu Izraelitów z niewoli egipskiej. Przykazań tych nie uważano tylko za kodeks moralny, służący prawemu i świętemu życiu. Stanowiły one część ważnego układu, na mocy którego Jahwe miał nagrodzić lud Izraela, jeśli ten będzie przestrzegał Prawa.

[1]  [2]  [3]  [4]  [5] 
[  góra strony  ]

Wiw.pl  |  Na bieżąco  |  Informacje  |  Co nowego  |  Matematyka i przyroda  |  Astronomia  |  Biologia  |  Fizyka  |  Matematyka  |  Modelowanie rzeczywistości  |  Humanistyka  |  Filozofia  |  Historia  |  Kultura antyczna  |  Literatura  |  Sztuka  |  Czytaj  |  Biblioteka  |  Delta  |  Wielcy i więksi  |  Przydatne  |  Słowniki  |  Co i gdzie studiować  |  Wszechświat w obrazkach