Filozofia
  Wiw.pl   Na bieżąco:  Informacje   Co nowego   Matematyka i przyroda:  Astronomia   Biologia   Fizyka   Matematyka   Modelowanie rzeczywistości   Humanistyka:  Filozofia   Historia   Kultura antyczna   Literatura   Sztuka   Czytaj:  Biblioteka   Delta   Wielcy i więksi   Przydatne:  Słowniki   Co i gdzie studiować   Wszechświat w obrazkach    
  Jesteś tutaj:  Wirtualny Wszechświat > Filozofia > Historia filozofii w datach > WIEK XIX: FILOZOFIA I NAUKA  
  Jesteś tutaj
HISTORIA FILOZOFII W DATACH
WIEK XIX: FILOZOFIA I NAUKA
Strona: 2/26
  Skocz do
Spis rozdziałów
Początek rozdziału
Koniec rozdziału
  Źródła
HISTORIA FILOZOFII W DATACH powstała na podstawie dwóch książek Dominique Folscheid: Wielkie daty filozofii starożytnej i średniowiecznej
oraz
Wielkie daty filozofii nowożytnej i współczesnej, które w przekładzie Jerzego Niecikowskiego i pod redakcją Wiktorii Krzemień ukazały się w Polsce w 2000 roku w serii  W CZYM RZECZ?.
  Szukacz
2/26

1797
- Considérations sur la France (Rozważania o Francji) Josepha de Maistre´a (1753-1821): antyrewolucyjny i antydemokratyczny konserwatyzm.

1797
- Hyperion Friedricha Hölderlina (1770-1843): poezja i filozofia. W czasie studiów teologicznych w Tybindze Hölderlin był kolegą Schellinga i Hegla. Jego zdaniem, poezja i filozofia, godząc przeciwieństwa, pozwalają ujawnić Byt i dotrzeć do Ducha. Dzieła Hölderlina, w tym dramat Śmierć Empedoklesa (1798-1799), wywarły poważny wpływ na niemieckich idealistów.

1798-1800
- główne dzieła poetyckie Novalisa (1722-1801): metafizyka serca.

1798
- Destutt de Tracy (1754-1836) wymyśla "ideologię". Termin "ideologia" znajduje się w Mémoires sur la faculté de penser (Rozprawach na temat władzy myślenia). Oznacza on ogólną naukę o ideach (wyobrażeniach), mającą ustalić prawa, zgodnie z którymi idee łączą się i dzielą. Tak pojęta ideologia miała być filozoficzną podstawą i warunkiem rozwoju wszystkich nauk.

1798
- Prawo ludności Thomasa Roberta Malthusa (1766-1834). Dzieło to (nie jedyne, jakie Malthus napisał) wywarło wielki wpływ na myśl ekonomiczną i polityczną, a także na Darwina. Zdaniem Malthusa, zachodzi rozdźwięk między wzrostem ludności, który odbywa się w postępie geometrycznym (1, 2, 4, 8 itd.), a przyrostem środków utrzymania, który następuje w postępie arytmetycznym (1, 2, 3, 4, 5 itd.). Ze swego twierdzenia Malthus wyciągał wniosek, że liczbę ludności ogranicza poziom produkcji środków utrzymania oraz że wzrost produkcji środków spożycia pociąga za sobą przyrost ludności. Jego zdaniem, nadmiernemu wzrostowi populacji zapobiegają trzy czynniki: "moralna wstrzemięźliwość", bieda i przestępczość.

1799
- Über die Religion Reden an die Gebildeten unter ihren Verächtern (Mowy o religii) Friedricha Schleiermachera (1768-1834): filozofia religii i hermeneutyka. Ten protestancki teolog i pietysta jest autorem ważnych dzieł z filozofii religii oraz jednym z twórców hermeneutyki. Jego zdaniem, religia nie opiera się ani na rozumie, ani na objawieniu, lecz zrodziła się ze specyficznej intuicji i swoistego uczucia, które są wynikiem kontaktu człowieka z Wszechświatem (jakkolwiek istnieje wiele religii, wspomniane przeżycie Wszechświata jest czymś powszechnym). Oparłszy się na kantowskim rozróżnieniu między poznaniem a rozumieniem i założywszy, że o powszechności zasad moralnych stanowi ich komunikowalność, Schleiermacher stworzył podstawy hermeneutyki (teorii i sztuki interpretacji), która stara się uchwycić to, co istotne, badając metodycznie teksty.

1800
- Powołanie człowieka Fichtego. Jest to jedno z tych "popularnych" (i dobrze przyjętych) dzieł Fichtego, które ogłosił on po dramacie z 1799 roku i po decyzji, że zaniecha publikacji prac prawdziwie problemowych. Ze swych badań Fichte wziął trzy proste pojęcia, przedstawiając je zgodnie z prostym planem: 1) Wątpienie, 2) Wiedza, 3) Wiara. Konkluzją wywodów jest teza, że rzeczywistość sama w sobie może być jedynie przedmiotem wiary, a nie wiedzy.2/26
[góra strony]
Wiw.pl  |  Na bieżąco  |  Informacje  |  Co nowego  |  Matematyka i przyroda  |  Astronomia  |  Biologia  |  Fizyka  |  Matematyka  |  Modelowanie rzeczywistości  |  Humanistyka  |  Filozofia  |  Historia  |  Kultura antyczna  |  Literatura  |  Sztuka  |  Czytaj  |  Biblioteka  |  Delta  |  Wielcy i więksi  |  Przydatne  |  Słowniki  |  Co i gdzie studiować  |  Wszechświat w obrazkach