Kultura Antyczna
  Wiw.pl   Na bież±co:  Informacje   Co nowego   Matematyka i przyroda:  Astronomia   Biologia   Fizyka   Matematyka   Modelowanie rzeczywisto¶ci   Humanistyka:  Filozofia   Historia   Kultura antyczna   Literatura   Sztuka   Czytaj:  Biblioteka   Delta   Wielcy i więksi   Przydatne:  Słowniki   Co i gdzie studiować   Wszech¶wiat w obrazkach    
  Jeste¶ tutaj:  Wirtualny Wszech¶wiat > Kultura antyczna > Iliada  
Pie¶ń II, Wersy 51-100


   wezwaa na rade natychmiast o bujnych w3osach Achajów.
   Ci wiec wo3ali, a tamci z po¶piechem sie gromadzili.
        Najpierw do rady zasiad3a starszyzna o duszach wynios3ych
   obok okretu Nestora, co ród swój z Pylos wywodzi3;
55   tam zgromadziwszy ich wspólnie, rozpocz±3 rozumne obrady:
        "Moi druhowie, s3uchajcie! Gdy spa3em, stan±3 przede mn±
   w noc ambrozyjsk± u3udny Sen, do boskiego Nestora
   z kszta3tu, ze wzrostu i z pieknej postawy najbardziej podobny.
   Stan±3 nad moim wezg3owiem i w takie odezwa3 sie s3owa:
60        «¦pisz s3odko, synu Atreusa, który by3 je1d1cem wybornym!
   Temu, co w radzie zasiada, spaa ca3± noc nie przystoi,
   wszak?e narodom przewodzi i ma k3opotów tak wiele!
   Rozwa?, co teraz ci powiem, a szybko - jam pose3 Dzeusowy,
   z dala bóg tobie wspó3czuje i troszczy sie bardzo o ciebie:
65   ka?e, by¶ szybko uzbroi3 o bujnych w3osach Achajów,
   co do jednego, bo móg3by¶ gród Trojan szerokouliczny
   jeszcze dzi¶ zdobya, gdy? wieczni mieszkancy pa3aców Olimpu
   ró?nia przestali sie w s±dach: ju? wszystkich ku sobie sk3oni3a
   Hera swoimi pro¶bami, a Troi zagra?a zag3ada
70   z woli Dzeusowej. Strze? tego w swym sercu». To rzek3szy, ulecia3
   lotem skrzydlatym Onejros, a mnie sen s3odki opu¶ci3.
   Pójd1my wiec, mo?e zdo3amy uzbroia synów Achajów.
   Najpierw ich sam wypróbuje s3owami tak, jak sie nale?y,
   i do ucieczki na wielowios3owych okretach nak3onie.
75   Wy za¶ starajcie sie swymi powstrzymaa ich namowami".
        To powiedziawszy, Atryda usiad3, a z miejsca sie podniós3
   Nestor, co w Pylos piaszczystym królewsk± w3adze sprawowa3.
   Znany z g3ebokiej rozwagi g3os zabra3 i tak powiedzia3:
        "O przyjaciele, wodzowie i w3adcy ludu Argiwów!
80   Gdyby kto¶ inny z Achajów rojenia swe opowiada3,
   k3amstwem to by¶my nazwali i z wzgard± je odrzucili,
   ale je widzia3 ten, który w¶ród me?ów achajskich jest pierwszy!
   Pójd1my wiec, mo?e zdo3amy uzbroia synów Achajów".
        Tak powiedzia3 i pierwszy z zebranych wyszed3 z narady.
85   Wszyscy za¶ inni wodzowie dzier?±cy ber3a powstali
   s3owom pasterza narodów pos3uszni. A lud sie gromadzi3
   niby rozliczne, sk3ebione z3ocistych pszczó3 geste roje,
   co z wydr±?onej pieczary skalistej bez przerwy wzlatuj±
   i zawisaj± gronami na barwnych kwiatach wiosennych,
90   t3umnie bujaj±c, te w jednej, a tamte znów w drugiej stronie -
   tak od okretów t3um liczny i od namiotów pod±?a3
   wzd3u? wysokiego wybrze?a, oddzia3 za zbrojnym oddzia3em,
   ¶piesz±c na rade. Wie¶a dobra tam ich spotka3a, do walki
   zapa3 budz±ca, przez Dzeusa pos3ana. Skupi3y sie szyki,
95   pole narady zawrza3o i ziemia g3ucho jecza3a
   w zgie3ku straszliwym, gdy miejsca zajeto. Dziewieciu heroldów
   g3osem dono¶nym wzywa3o, nagl±cym ich, by uciszyli
   wrzawe i wreszcie s3uchali dowódców szlachetnie zrodzonych.
   Ledwie t3um zasiad3 i przycich3 nareszcie na polu narady
100   zgie3k zgromadzonych, gdy z miejsca podniós3 sie wódz Agamemnon,
  Jeste¶ tutaj
Homer
Iliada

Przełożyła:
Kazimiera Jeżewska
© Prószyński i S-ka
Pie¶ń II
Sen. Próba. Katalog okretów
Wersy 51-100
  Przejdz do
Wstecz
Naprzód
  Spis rzeczy
Spis rzeczy
Wstęp
Pie¶ń I
Pie¶ń II
Pie¶ń III
Pie¶ń IV
Pie¶ń V
Pie¶ń VI
Pie¶ń VII
Pie¶ń VIII
Pie¶ń IX
Pie¶ń X
Pie¶ń XI
Pie¶ń XII
Pie¶ń XIII
Pie¶ń XIV
Pie¶ń XV
Pie¶ń XVI
Pie¶ń XVII
Pie¶ń XVIII
Pie¶ń XIX
Pie¶ń XX
Pie¶ń XXI
Pie¶ń XXII
Pie¶ń XXIII
Pie¶ń XXIV
Wiw.pl  |  Na bież±co  |  Informacje  |  Co nowego  |  Matematyka i przyroda  |  Astronomia  |  Biologia  |  Fizyka  |  Matematyka  |  Modelowanie rzeczywisto¶ci  |  Humanistyka  |  Filozofia  |  Historia  |  Kultura antyczna  |  Literatura  |  Sztuka  |  Czytaj  |  Biblioteka  |  Delta  |  Wielcy i więksi  |  Przydatne  |  Słowniki  |  Co i gdzie studiować  |  Wszech¶wiat w obrazkach