Kultura Antyczna
  Wiw.pl   Na bież±co:  Informacje   Co nowego   Matematyka i przyroda:  Astronomia   Biologia   Fizyka   Matematyka   Modelowanie rzeczywisto¶ci   Humanistyka:  Filozofia   Historia   Kultura antyczna   Literatura   Sztuka   Czytaj:  Biblioteka   Delta   Wielcy i więksi   Przydatne:  Słowniki   Co i gdzie studiować   Wszech¶wiat w obrazkach    
  Jeste¶ tutaj:  Wirtualny Wszech¶wiat > Kultura antyczna > Iliada  
Pie¶ń VIII, Wersy 101-150


   stan±3 i w takie do niego ozwa3 sie s3owa skrzydlate:
        "Starcze, nastaj± na ciebie o wiele m3odsi wojacy.
   Si3y twe s± wyczerpane, cie?ka cie staro¶a obarcza.
   Masz bezsilnego wo1nice i konie od ran kalekie.
105   Nu?e wiec, wst±p na mój rydwan, a szybko, aby¶ zobaczy3,
   jak uje?d?one s± konie Trosowe, by na równinie
   tu i tam mog3y cwa3owaa - w po¶cigu albo w odwrocie.
   Eneaszowi je wzi±3em, wojownikowi strasznemu.
   Niech?e twoimi sie zajm± s3udzy, a my dwaj na moich
110   w lot uderzymy na Trojan, wybornych je1d1ców, by Hektor
   pozna3, ?e broni± szalon± umie bya w3ócznia w mej d3oni".
        Tak powiedzia3. I je1dziec gerenski, Nestor, us3ucha3.
   Konmi Nestora za¶ dzielni zajeli sie towarzysze:
   Eurymedon, co walke ukocha3, oraz Stenelos.
115   Tamci obydwaj zajeli miejsca na wozie Diomeda.
   Nestor od razu pochwyci3 w swe rece lejce b3yszcz±ce,
   smagn±3 batogiem rumaki i w lot dopedzi3 Hektora.
   W niego, gdy na nich naciera3, cisn±3 sw± w3ócznie Tydejda,
   ale go chybi3, lecz jego wo1nice i przyjaciela,
120   syna Tebaja o duszy wynios3ej, Eniopeusa -
   ten trzyma3 lejce rumaków - w pier¶ przy brodawce ugodzi3.
   Run±3 z rydwanu na ziemie Eniopeus, a konie skoczy3y
   wstecz bystronogie. Trafiony moc sw± utraci3 i dusze.
   Serce Hektora ?al przej±3 gryz±cy o swego wo1nice,
125   lecz poleg3ego opu¶ci3, choa trapi3 sie towarzyszem,
   ?e porzucony tam zosta3. Szuka3 innego. Nied3ugo
   koniom zbywa3o opieki, bo Hektor znalaz3 od razu
   syna Ifita, dzielnego Archeptolema, któremu
   skoczya na wóz rozpedzony kaza3 i lejce wzi±a w d3onie.
130        By3yby wtedy tam kleski i wydarzenia straszliwe
   i do Ilionu zagnano by Trojan niby barany,
   gdyby ich szybko nie dojrza3 Ojciec i bogów, i ludzi.
   Ozwa3 sie gromem straszliwym i piorun cisn±3 jaskrawy
   przed rumakami Diomeda. G3eboko ten zary3 sie w ziemi,
135   gro1nym, siarczanym p3omieniem przed pedz±cymi rozgorza3.
   Konie okrutnie sp3oszone, cofaj±c sie, wóz podwa?y3y,
   tak ?e sie lejce b3yszcz±ce z r±k wysune3y Nestora.
   W duszy strwo?ony w te s3owa odezwa3 sie do Diomeda:
        "Synu Tydeusa, wstecz skieruj konie o mocnych kopytach.
140   Czy?by¶ nie pozna3? Dzeus dzisiaj nie nam przeznaczy3 zwyciestwo.
   Widaa, ?e s3aw± tamtego zamierza dzi¶ Dzeus Kronida
   okrya. A mo?e nas pó1niej, gdy zechce, tak?e obdarzy.
   Cz3owiek zamys3ów Dzeusowych nie mo?e przecie? zniweczya,
   choaby posiada3 moc wielk±. Bóg jest o wiele silniejszy".
145        Na to mu tak odpowiedzia3 Diomedes o g3osie dono¶nym:
        "Starcze, tak mówisz to wszystko, jak s3uszno¶a ka?e, zaiste,
   ale mi bole¶a niezno¶na przeszywa serce i dusze:
   Hektor na pewno na jakiej¶ naradzie Trojan wypowie,
   ?e go sie ul±k3 potomek Tydeusa i skry3 sie w okretach,
150   che3pia sie bedzie, a wtedy - niech?e mnie ziemia poch3onie".
  Jeste¶ tutaj
Homer
Iliada

Przełożyła:
Kazimiera Jeżewska
© Prószyński i S-ka
Pie¶ń VIII
Przerwana bitwa
Wersy 101-150
  Przejdz do
Wstecz
Naprzód
  Spis rzeczy
Spis rzeczy
Wstęp
Pie¶ń I
Pie¶ń II
Pie¶ń III
Pie¶ń IV
Pie¶ń V
Pie¶ń VI
Pie¶ń VII
Pie¶ń VIII
Pie¶ń IX
Pie¶ń X
Pie¶ń XI
Pie¶ń XII
Pie¶ń XIII
Pie¶ń XIV
Pie¶ń XV
Pie¶ń XVI
Pie¶ń XVII
Pie¶ń XVIII
Pie¶ń XIX
Pie¶ń XX
Pie¶ń XXI
Pie¶ń XXII
Pie¶ń XXIII
Pie¶ń XXIV
Wiw.pl  |  Na bież±co  |  Informacje  |  Co nowego  |  Matematyka i przyroda  |  Astronomia  |  Biologia  |  Fizyka  |  Matematyka  |  Modelowanie rzeczywisto¶ci  |  Humanistyka  |  Filozofia  |  Historia  |  Kultura antyczna  |  Literatura  |  Sztuka  |  Czytaj  |  Biblioteka  |  Delta  |  Wielcy i więksi  |  Przydatne  |  Słowniki  |  Co i gdzie studiować  |  Wszech¶wiat w obrazkach