Kultura Antyczna
  Wiw.pl   Na bież±co:  Informacje   Co nowego   Matematyka i przyroda:  Astronomia   Biologia   Fizyka   Matematyka   Modelowanie rzeczywisto¶ci   Humanistyka:  Filozofia   Historia   Kultura antyczna   Literatura   Sztuka   Czytaj:  Biblioteka   Delta   Wielcy i więksi   Przydatne:  Słowniki   Co i gdzie studiować   Wszech¶wiat w obrazkach    
  Jeste¶ tutaj:  Wirtualny Wszech¶wiat > Kultura antyczna > Iliada  
Pie¶ń XVI, Wersy 51-100


   ani mi matka czcigodna wie¶ci od Dzeusa nie da3a,
   ale ból gorzki przepe3nia wci±? moj± dusze i serce,
   ?e jaki¶kolwiek m±? zechcia3 równego sobie ograbia,
   bior±c dar jego zaszczytny, dlatego ?e wieksz± ma w3adze.
55   Bole¶a to wielka, bo wiele trosk przyczyni3a mej duszy.
   Moj± dziewczyne, nagrode mi dan± przez synów Achajów,
   któr± m± w3óczni± spi?ow± zdoby3em w mie¶cie zburzonym,
   te z r±k mi wydar3 i zabra3 dla siebie wódz Agamemnon,
   dumny Atryda - jak gdybym jakim¶ by3 nedznym w3óczeg±.
60   Ale ju? o tym nie mówmy, co by3o. Nie mia3em zamiaru
   gniewu hodowaa w swym sercu uparcie. To mia3em na my¶li,
   aby nie predzej u¶mierzya ten gniew, a? do naszych okretów
   wojna sie zbli?y okrutna i krzyk bitewny, i zamet.
   Mo?esz wiec teraz swe barki m± zbroj± okrya przes3awn±
65   i Myrmidonów, co wojne kochaj±, do bitwy poprowad1,
   je¶li Trojanie jak ciemna chmura doko3a sie k3ebi±
   naszych okretów, a wojsko na brzegu, gdzie morskie g3ebiny
   burz± sie z szumem, st3oczone na ma3ym skrawku wci±? walczy,
   wojsko Argiwów. Z ca3ego miasta Trojanie wylegli
70   butnie, bo nigdzie na polu mój he3m nie po3yska spi?owy.
   Gdyby im z bliska zab3ysn±3, predko by rów, uciekaj±c,
   ponape3niali trupami, gdyby mi wódz Agamemnon
   krzywdy nie zrobi3. A teraz doko3a obóz oblegli.
   W bitwie ju? bowiem Diomedes, Tydeusa potomek, sw± w3óczni±
75   gro1n± nie miota, by chronia od strasznej zguby Danajów,
   ani wo3ania g3o¶nego wcale nie s3ychaa Atrydy,
   tej nienawistnej mi g3owy. Tylko Hektora, zabójcy
   me?ów, krzyk s3ychaa, co Trojan wzywa do walki, wiec tamci
   ca3± równine zalegli i zwycie?aj± Achajów.
80   A wiec, Patroklu, uratuj od zguby nasze okrety,
   natrzyj na wrogów, a?eby nie poniszczyli okretów
   ogniem i drogi powrotu mi3ego nam nie odcieli.
   Teraz pos3uchaj i s3owa roztropnie w sercu zachowaj,
   aby¶ mnie s3aw± ozdobi3 i cze¶a m± podniós3 wspania3±
85   po¶ród Danajów, a oni niech?e mi piekn± dziewczyne
   zwróc± i jeszcze mi dary bogate prócz niej przydadz±.
   Ty, gdy okrety ocalisz, powracaj, chocia?by ci s3awe
   sam gromow3adny ma3?onek bogini Hery przyrzeka3,
   beze mnie spotkan bitewnych w zamecie walki unikaj
90   z Trojan synami, co wojne kochaj±. Mej czci nie umniejszaj!
   Równie? zapa3em przejety po¶ród bitewnej rozprawy
   za Trojanami nie prowad1 wojsk a? pod mury Ilionu,
   ?eby cie który¶ nie spotka3 bóg nie¶miertelny z Olimpu,
   kocha ich przecie? z daleka w cel trafiaj±cy Apollon.
95   Zaraz wycofaj sie z walki, gdy tylko nasze okrety
   zdo3asz ocalia. A tamtym w polu zabijaa sie pozwól.
   Gdyby? to, ojcze mój Dzeusie, Ateno i ty, Apollonie,
   ¶mierci nie zdo3a3 sie wymkn±a nikt z Trojan, jacy tam bed±,
   ani z Argiwów - my tylko gdyby¶my jej unikneli,
100   tylko my, aby w proch zwalia przedmurza ¶wietego Ilionu!".
  Jeste¶ tutaj
Homer
Iliada

Przełożyła:
Kazimiera Jeżewska
© Prószyński i S-ka
Pie¶ń XVI
Pie¶n o Patroklosie
Wersy 51-100
  Przejdz do
Wstecz
Naprzód
  Spis rzeczy
Spis rzeczy
Wstęp
Pie¶ń I
Pie¶ń II
Pie¶ń III
Pie¶ń IV
Pie¶ń V
Pie¶ń VI
Pie¶ń VII
Pie¶ń VIII
Pie¶ń IX
Pie¶ń X
Pie¶ń XI
Pie¶ń XII
Pie¶ń XIII
Pie¶ń XIV
Pie¶ń XV
Pie¶ń XVI
Pie¶ń XVII
Pie¶ń XVIII
Pie¶ń XIX
Pie¶ń XX
Pie¶ń XXI
Pie¶ń XXII
Pie¶ń XXIII
Pie¶ń XXIV
Wiw.pl  |  Na bież±co  |  Informacje  |  Co nowego  |  Matematyka i przyroda  |  Astronomia  |  Biologia  |  Fizyka  |  Matematyka  |  Modelowanie rzeczywisto¶ci  |  Humanistyka  |  Filozofia  |  Historia  |  Kultura antyczna  |  Literatura  |  Sztuka  |  Czytaj  |  Biblioteka  |  Delta  |  Wielcy i więksi  |  Przydatne  |  Słowniki  |  Co i gdzie studiować  |  Wszech¶wiat w obrazkach