Wielcy
  Wiw.pl   Na bieżąco:  Informacje   Co nowego   Matematyka i przyroda:  Astronomia   Biologia   Fizyka   Matematyka   Modelowanie rzeczywistości   Humanistyka:  Filozofia   Historia   Kultura antyczna   Literatura   Sztuka   Czytaj:  Biblioteka   Delta   Wielcy i więksi   Przydatne:  Słowniki   Co i gdzie studiować   Wszechświat w obrazkach    
  Jesteś tutaj:   Wirtualny Wszechświat > Wielcy i więksi > Kwartalnik Historii Nauki i Techniki  [1]  [2]  [3]  [4] 
Przypisy

1 J. Duchniewski: Bonifratrzy [w:] Encyklopedia katolicka, Lublin 1976, t. II, s. 799-801. M. Łyskanowski podaje, iż pierwsze zakłady dla obłąkanych powstały w Polsce już w XVI w, tj. w Krakowie w 1534 i Gdańsku w 1542 r. M. Łyskanowski: Rozwój postępowej myśli psychiatrycznej w warszawskim środowisku lekarskim XIX w. "Studia i Materiały z Dziejów Nauki Polskiej" Ser. B Historia nauk biologicznych i medycznych. Warszawa 1972, z. 22, s. 69.

2 Na temat opieki psychiatrycznej w XIX w. pisał M. Łyskanowski dz. cyt., a także m.in.: J. A. Bartoszewski: Rozwój oddziałów psychiatrycznych w szpitalach ogólnych na ziemiach polskich..., "Szpitalnictwo Polskie", 1974, t. 18, nr 4. Wartą odnotowania jest także publikacja W. Gajewskiego: Dokumentacja psychiatryczna Szpitala Św. Ducha i Szpitala Św. Łazarza w Krakowie w II poł. XIX w. "Archiwum Historii Medycyny" 1966, t. XXIX.

3 A. F. Wolff: Rys sztuki leczenia czyli terapia ogólna i szczególna, Warszawa 1816, cz. I, s. 29.

4 M. Straszewska: Romantyzm, Warszawa 1977, s. 46-60, 62-63, 68.

5 J. Jakubowski: O metodzie leczenia psychiczney. Rozprawa czytana na publicznym posiedzeniu Towarzystwa Naukowego Krakowskiego, dnia 18 października 1830, "Rozmaitości Naukowe", 1831, nr III.

6 Biblioteka Litewskiej Akademii Nauk w Wilnie, sygn. 1389.

7 J. Jakubowski: dz. cyt., s. 89-90. Por. B. Urbanek: Problematyka leczenia "moralnego" psychicznie chorych w polskiej literaturze medycznej lat trzydziestych i czterdziestych XIX stulecia, "Kwartalnik Historii Nauki i Techniki", r. 39, 1994, nr 3-4, s. 28-29.

8 J. Jakubowski, dz. cyt. s. 115, 117-119.

9 Tamże, s. 116.

10 Tamże, s. 112, 114, 131.

11 Tamże.

12 Tamże, s. 114, 131. B. Urbanek dz. cyt., s. 30.

13 J. Jakubowski, dz. cyt. s. 102, 104.

14 Tamże, s. 83, 90, 103. J. Korzeniowski: O porządku w domu zdrowia, k. 1-2.

15 J. Korzeniowski: dz. cyt., k. 3. J. Jakubowski, dz.cyt. s. 136.

16 J. Korzeniowski, dz. cyt. k. 3, 8.

17 M. Łyskanowski pisze o sporym zainteresowaniu rozprawą J. Jakubowskiego w warszawskim środowisk lekarskim, sugerując przy tym, iż stała się ona przyczyną przyjęcia Jakubowskiego na członka Warszawskiego Towarzystwa Lekarskiego w rok po ogłoszeniu na łamach "Rozmaitości Naukowych". M. Łyskanowski: dz. cyt. s. 80.

18 Archiwum Miejskie w Krakowie, sygn. WMK V-65, bez paginacji; WMK V-67, bez paginacji. Por. B. Urbanek, s. 34, 36.

19 Tamże, sygn. WMK V-62, bez paginacji.

20 Tamże.

21 AMwK, sygn. WMK V-65 (Do Rady... od dr. Jakubowskiego), bez paginacji.

22 A. Rothe: Rys dziejów psychijatryi w Polsce, "Pamiętnik Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego", 1982, s. 758-768. St. Chomętowski: Zakłady dla obłąkanych w Wielkim Księstwie Poznańskim, "Pamiętnik Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego", 1866, s. 383-384. J. A. Bartoszewski, dz. cyt. s. 166. Bartoszewski informuje o planach budowy zakładu psychiatrycznego dla Królestwa Polskiego w 1864 r. na około 350 łóżek. Obliczono bowiem, że liczące ówcześnie 5,5 miliona ludności Królestwo powinno dysponować taką liczbą łóżek psychiatrycznych. Tenże: Rozwój założeń budowy szpitali psychiatrycznych w Polsce do 1939 r. "Szpitalnictwo Polskie", 1973, t. 17, z. 6, s. 271. M. Łyskanowski określa liczbę wymaganych łóżek dla Królestwa w końcu lat sześćdziesiątych XIX stulecia na 400. M. Łyskanowski, dz. cyt. s. 3.

23 St. Chomętowski, dz. cyt.

24 Archiwum Państwowe w Poznaniu, sygn. NPP 5558, k. 33-38.

25 H. F. Paulizki: Medycyna dla ludu wieyskiego zawieraiąca przepisy rozsądnego pielęgnowania zdrowia i leczenia..., Wilno 1828, s. 207-209. C. E. Gedicke: Przewodnik do pielęgnowania chorych..., Poznań 1838, s. 113. Por. też W. Wilczkowski: Przewodnik do pielęgnowania chorych, Warszawa 1863, s. 95. Th. Bilroth: O pielęgnowaniu chorych w domu i szpitalu. Warszawa 1882, s. 229-252.

26 AMwP, sygn. NPP 5558, k. 46-52.

27 A. Rothe, dz. cyt. s. 757, 763.

28 Tamże, s. 777. M. Łyskanowski, dz. cyt. 107. B. Frydrych: Raport roczny z Oddziału umysłowych i epileptycznych kobiet w Szpitalu Dzieciątka Jezus za rok 1958, "Pamiętnik Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego", 1859, cz. I, s. 149-150.

29 A. Rothe, dz.cyt. s. 779, 781. M. Łyskanowski, dz. cyt. s. 83.

30 K. Maleszewski: Uwagi praktyczne nad obłąkaniem umysłu, "Pamiętnik Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego", 1851, cz. II, s. 46-47.

31 Archiwum Litewskiej Akademii Nauk w Wilnie, Zbiór Rękp. sygn. F9-784, k. 36-37.

32 Tamże, k. 52-59.

33 Tamże, k. 6, 49, 56-57.

34 R. Pląskowski: Krytyka. Choroby umysłowe. Notatki z podróży odbytej w 1858 r. przez J. Rolle..., Sprawozdanie. "Pamiętnik Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego", 1865, cz. IV, s. 91-97.

35 J. P.: Ze smutnej wędrówki po domach obłąkanych, "Biesiada Literacka", 1888, s. 117-135.

36 St. Chomętowski: Zakłady dla obłąkanych..., dz.cyt. s.386-387.

37 B. Frydrych, dz. cyt. A. Rothe: O pielęgnowaniu obłąkanych i urządzeniu dla nich zakładów. "Pamiętnik Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego", 1869, cz. V, s. 67-69.

38 W. Gajewski, dz. cyt. s. 275.

39 Posiedzenie Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego (sprawozdanie) z dn. 19 XII 1870. "Pamiętnik Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego", 1871. M. Nartowski: Zakłady leczenia dla umysłowo chorych..., Kraków 1902, s. 20-23. Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Zbiór Rękp. sygn. WL II-175. Klinika Nerwowo-Psychiatryczna 1863-1945.

40 St. Chomętowski: Kronika chorób nerwowych i umysłowych, "Pamiętnik Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego", 1871, cz. V, s. 309-310. A. Rothe: Opis Szpitala Św. Jana Bożego w Warszawie, Warszawa 1872, s. 20.

41 M. Łyskanowski, dz. cyt. s. 85-86. M. Hanecki: Dzieje lekarskie Warszawy w latach 1863-1900, Warszawa 1969, s. 27.

[1]  [2]  [3]  [4] 

Wiw.pl  |  Na bieżąco  |  Informacje  |  Co nowego  |  Matematyka i przyroda  |  Astronomia  |  Biologia  |  Fizyka  |  Matematyka  |  Modelowanie rzeczywistości  |  Humanistyka  |  Filozofia  |  Historia  |  Kultura antyczna  |  Literatura  |  Sztuka  |  Czytaj  |  Biblioteka  |  Delta  |  Wielcy i więksi  |  Przydatne  |  Słowniki  |  Co i gdzie studiować  |  Wszechświat w obrazkach