Wielcy
  Wiw.pl   Na bieżąco:  Informacje   Co nowego   Matematyka i przyroda:  Astronomia   Biologia   Fizyka   Matematyka   Modelowanie rzeczywistości   Humanistyka:  Filozofia   Historia   Kultura antyczna   Literatura   Sztuka   Czytaj:  Biblioteka   Delta   Wielcy i więksi   Przydatne:  Słowniki   Co i gdzie studiować   Wszechświat w obrazkach    
  Jesteś tutaj:   Wirtualny Wszechświat > Wielcy i więksi > Kwartalnik Historii Nauki i Techniki  [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  English summary
Przypisy

1 Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa w Krakowie 1935-1960. Kraków 1960 s. 7.

2 L. Królikowski: Tradycje Szkoły Przygotowawczej do Instytutu Politechnicznego na wielkiej emigracji. W: 150 lat wyższego szkolnictwa technicznego w Warszawie 1826-1976. Warszawa 1979 s. 45-47.

3 Towarzystwo Politechniczne we Lwowie 1877-1902. Pamiętnik jubileuszowy. Lwów 1902 s. 5-7; Polskie Towarzystwo Politechniczne we Lwowie 1877-1927. Księga pamiątkowa. Lwów 1927 s. 1-2.

4 L. Królikowski: "Dźwignia". "Prasa Techniczna" 1986 nr 3 s. 27-29.

5 Towarzystwo Politechniczne we Lwowie 1877-1902... s. 12, por. także s. 10.

6 Sprawozdanie PTP za X-lecie 1918-1928. "Wiadomości Związku Polskich Zrzeszeń Technicznych" 1929 nr 6 s. -63.

7 Towarzystwo Politechniczne we Lwowie 1877-1902 ... s. 11, 74-75, 84; PTP we Lwowie. "Wiadomości Stałej Delegacji Polskich Zrzeszeń Technicznych" 1923 nr 2 s. -5.

8 L. Królikowski: "Dźwignia.." s. 30-33; J. Pazdur: Lwowski ośrodek polskiej prasy technicznej do 1914 r. "Prasa Techniczna" 1983 nr 1 s. 34-37 - tu błędnie podano, że nazwę Towarzystwo Politechniczne wprowadzono w 1880 r.

9 Szerzej na temat inteligencji krakowskiej, w tym także technicznej, por. I. Homola: Kuria inteligencji w krakowskiej Radzie Miejskiej (1866-1914). W: Inteligencja polska pod zaborami. Studia pod red. R. Czepulis-Rastenis. Warszawa 1978 s. 107-157; I. Homola: "Kwiat społeczeństwa ...". (struktura społeczna i zarys położenia inteligencji krakowskiej w latach 1860-1914). Kraków-Wrocław 1984 s. 165-190.

10 Sprawozdanie z pięćdziesięcioletniej działalności Krakowskiego Towarzystwa Technicznego 1877-1927. Kraków 1927 s. 7-9.

11 Tamże, s. 12, 15, 45, 68, 71, 74-75; H. Starostka-Chrzanowska: "Architekt" - miesięcznik poświęcony architekturze, budownictwu i przemysłowi artystycznemu (Kraków 1900-1915). "Kwartalnik Historii Prasy Polskiej" 1987 nr 1 s. 5-19.

12 Sprawozdanie z pięćdziesięcioletniej działalności..., s. 68-71.

13 B. Janusz: 293 dni rządów rosyjskich we Lwowie (3 IX 1914-22 VI 1915). Lwów 1915 s. 174.

14 Sprawozdanie Komitetu Techników Polskich w Wiedniu, "Czasopismo Techniczne" (dalej "Cz.T.") 1916 nr 2 s. 17-18; J. Krauze: Wiedeńska komisja odbudowy miast, miasteczek i wsi. "Cz.T." 1916 nr 3-4 s. 21-22; E. Hauswald: Ogólne uwagi. "Cz.T." 1916 nr 3-4 s. 44.

15 Polskie Towarzystwo Politechniczne we Lwowie 1877-1927..., s. 14-15; Wykaz memoriałów PTP. "Cz.T." 1916 nr 3-4 s. 25-38; Sprawy Towarzystwa. "Cz.T." 1916 nr 5 s. 54-56, nr 6 s. 65-67, nr 11 s. 122; Uwagi i wnioski w sprawie odbudowy kraju. "Cz.T." 1917 nr 4 s. 35-36; 40-te sprawozdanie Wydziału Głównego PTP za rok 1917. "Cz.T." 1918 nr 5 s. 36.

16 -. Kalabiński: I Zjazd Techników Polskich (8-10 IX 1882 r.). "Kwartalnik Historii Nauki i Techniki" 1960 nr 3/4 s. 369-395; -. Kalabiński: Zjazdy Techników Polskich w latach 1882-1917. "Studia i Materiały z Dziejów Nauki Polskiej" Seria D z. 4 (1963) s. 3-47.

17 40-te sprawozdanie Wydziału Głównego PTP za rok 1917. "Cz.T." 1918 nr 5 s. 41.

18 VII Zjazd Techników Polskich w Warszawie (1915). "Przegląd Techniczny" (dalej "PT") 1914 nr 9 s. 107; Zjazd Techników Polskich w Warszawie. "PT" 1917 nr 9-12 s. 69; Pamiętnik Nadzwyczajnego Zjazdu Techników Polskich w Warszawie w roku 1917. Warszawa 1917 s. 6-7; A. Szczepański: Nadzwyczajny Zjazd Techników Polskich. "Cz.T." 1917 nr 5 s. 45-47; Sprawy bieżące. "Cz.T." 1917 nr 5 s. 51; J. Rakowicz: Dwa zjazdy techniczne w Warszawie. "Czasopismo Krakowskiego Towarzystwa Technicznego" (dalej "CzKTT") 1917 nr 1 s. 5-6. Szerzej na temat tego zjazdu por. J. Piłatowicz: Stowarzyszenie Techników Polskich w Warszawie 1898-1939. Cz. I 1898-1918. Warszawa 1993 s. 143-146.

19 A. Szczepański: II Zjazd Przemysłowy. "CzKTT" 1917 nr 2 s. 9. Por. także: E. Hauswald: Sprawozdanie z II Galicyjskiego Zjazdu Przemysłowców w czasie od 28 do 30 IX 1917 r. w Krakowie. "Cz.T." 1917 nr 13 s. 133-135, nr 14 s. 141-146, nr 15 s. 151-155.

20 Od redakcji. "CzKTT" 1917 nr 1 s. 1.

21 38-me sprawozdanie Wydziału Głównego PTP we Lwowie za lata 1914 i 1915. "Cz.T." 1916 nr 2 s. 12; Sprawy Towarzystwa. "Cz.T." 1916 nr 10 s. 111.

22 Rektor T. Obmiński wyeksponował znaczenie Legionów w swoim przemówieniu wygłoszonym 9 XI 1916 r. na uroczystym posiedzeniu profesorów Szkoły Politechnicznej, zwołanym z okazji ogłoszenia manifestu. Powiedział on m.in. - "Dziś gdy ten początek zrobiony, należy nam skupić myśli zestrzelić w jedno ognisko ducha, uderzyć w czynów stal i całą pracę wytężyć, by na tym fundamencie wznieść potężny gmach Tej co nie zginęła. Do tej pracy niech was prowadzi ta wiara, to męstwo i ten zapał młodzieńczy, z jakim szły w bój nasze kochane Legiony, gdy niepomne na męki i ofiary zlewały pola chwały serdeczną krwią swoją spojenia fundamentów wolnej i niepodległej Ojczyzny. Duchy tych, poległych, pomiędzy którymi nie brak naszych uczniów kochanych, żyć będą zawsze z nami jako bohaterowie narodu. Ich pamięci cześć". Uroczysty obchód na Politechnice. "Cz.T." 1916 nr 11 s. 114.

23 5 listopada 1916 r. "Cz.T." 1916 nr 11 s. 113. W wielu wypowiedziach pojawiły się nurty mitologizujące przeszłość i idealizujące przyszłość państwa polskiego, co jest zrozumiałe z psychologicznego punktu widzenia, albowiem przeszło wiekowy brak niepodległości stworzył ku temu warunki. Na przykład prezes PTP E. Hauswald z okazji aktu z 5 XI 1916 r. tak mówił - "Polska była zawsze i będzie w przyszłości państwem wolności, tolerancji i pojednania (podkr. Hauswalda - przypis J.P.) ona też stanowić może ostateczne rozwiązanie wielkiej sprawy trwałego współżycia wielkich narodów Europy na niewzruszonych podstawach sprawiedliwości, prawdziwej ludzkości i wzajemnej wyrozumiałości". Sprawy Towarzystwa. "Cz.T." 1917 nr 4 s. 40.

24 Sprawy Towarzystwa. "Cz.T." 1917 nr 14 s. 148.

25 Sprawy Towarzystwa. "Cz.T." 1918 nr 4 s. 31.

26 Przemówienie przewodniczącego r.dw. Stanisława Rybickiego na uroczystym zebraniu PTP dnia 18 II 1918 r. "Cz.T." 1918 nr 5 s. 34. Cenzura austriacka zdjęła w numerze 3 "CzKTT" z 1918 r. artykuł Protest, poświęcony prawdopodobnie traktatowi brzeskiemu. Czasopismo ukazało się z białymi plamami.

27 Sprawy Towarzystwa. "Cz.T." 1918 nr 21-22 s. 215.

28 F. -ąkowski: Wyjaśnienie do mapy ziem polskich. "PT" 1915 nr 7-8 s. 49-51.

29 Odezwa Wydziału PTP. "Cz.T." 1916 nr 11 s. 115.

30 Sprawy Towarzystwa. "Cz.T." 1918 nr 21-22 s. 215.

31 Odezwa Wydziału PTP. "Cz.T." 1916 nr 11 s. 115.

32 Prezes PTP w 1917 r. stwierdził: "w naszym Towarzystwie popieramy gorąco wszelką inicjatywę prywatną i przedsiębiorczość przemysłową bo to jest droga, która nas prowadzi na wyżyny, na których stoją wielkie państwa zachodu". S. Rybicki: Zadania polskich techników. "Cz.T." 1917 nr 3 s. 22; K. Gąsiorowski, działacz tegoż PTP, stwierdzał wprost, że przyszłość należy do kapitalizmu, który - "zdaniem moim będzie jeszcze długo wszechwładnym w dziedzinie handlu i przemysłu". K. Gąsiorowski: Zarys organizacji władz przemysłowych. "Cz.T." 1918 nr 10 s. 93.

33 W. Kuźniar: W sprawie wielkiego przemysłu opartego na warunkach przyrodniczych ziem polskich. "CzKTT" 1917 nr 3 s. 22-23.

34 W. Kuźniar: op.cit. 1917 nr 4 s. 35; 1918 nr 1 s. 1-4; nr 2 s. 13-15; nr 3 s. 22-24; nr 4 s. 29-31; nr 5 s. 41-43; nr 7-8 s. 62-66; Sprawy Towarzystwa. "Cz.T." 1916 nr 5 s. 55.

35 Sprawy Towarzystwa. "Cz.T." 1916 nr 5 s. 55; F. Drobniak: Zużytkowanie odzyskanych skarbów węglowych. "CzKTT" 1917 nr 1 s. 2-4.

36 Z komisji wyzyskania sił wodnych. "Cz.T." 1917 nr 15 s. 149-151; nr 16 s. 161-163; K. Pomianowski: W obronie sił wodnych naszego kraju. "Cz.T." 1917 nr 1 s. 1-5.

37 M. Rybczyński: Żegluga śródziemna i regulacja rzek w ustawodawstwie sejmów polskich. "Cz.T." 1916 nr 5 s. 45-47; nr 6 s. 58-62; nr 7-8 s. 69-73; J. Łopuszański: Kilka uwag z powodu najnowszej pracy radcy dworu Ingardena. "Cz.T." 1917 nr 2 s. 11-14; R. Ingarden: Regulacja i kanalizacja Wisły i Sanu a kanał Wisła-Dniestr. "Cz.T." 1917 nr 5 s. 47-51; nr 6 s. 56-59.

38 M. Altenberg: O elektryfikacji Galicji. "Cz.T." 1916 nr 9 s. 95.

39 T. Gayczak: W sprawie elektryfikacji kraju. "Cz.T." 1918 nr 18 s. 179; por. także nr 19 s. 188-192.

40 F. S. Freund: Projekt usunięcia nędzy mieszkaniowej. "CzKTT" 1918 nr 10 s. 86-89.

41 W. Krzyóanowski: Architektura w odbudowie kraju. "CzKTT" 1917 nr 1 s. 4-5; L. Krasucki: Zasady odbudowy kolonii przemysłowo-fabrycznych. "Cz.T." 1918 nr 4 s. 25-28, nr 6 s. 45-50.

42 E. Hauswald: Inżynier w życiu społecznym. "Cz.T." 1914 nr 9 s. 109.

43 Tamże, s. 109.

44 Sprawy Towarzystwa. "Cz.T." 1916 nr 10 s. 110.

45 S. Rybicki: Organizacja służby technicznej w nowożytnym państwie. "Cz.T." 1917 nr 9 s. 85-88; A. W. Krüger: Technicy w służbie administracji państwowej. "CzKTT" 1918 nr 2 s. 17.

46 D. Krzyczkowski: Szkoły przemysłowe. Szkic organizacji zarządu szkolnictwa przemysłowego w przyszłym państwie polskim. "Cz.T." 1918 nr 10 s. 87.

47 E. Hauswald: Wykształcenie przemysłowe w Galicji. "PT" 1918 nr 5-8 s. 37.

48 D. Krzyczkowski: Szkoły przemysłowe..., s. 87, 90.

49 E. Herzberg: Zarys organizacji szkolnictwa przemysłowego w Polsce. "CzKTT" 1919 nr 2 s. 16-20; D. Krzyczkowski: Szkoły przemysłowe..., s. 88-92.

50 E. Herzberg: Organizacja i znaczenie wyższych szkół przemysłowych. "CzKTT" 1918 nr 4 s. 31-32; nr 5 s. 43-45; nr 6 s. 53-57; nr 7-8 s. 69.

51 Por. E. Hauswald: Wykształcenie przemysłowe w Galicji..., s. 37.

52 M. Rybczyński: Ogólne zasady organizacji Ministerstwa Spraw Technicznych. "Cz.T." 1918 nr 8 s. 65. Por. także: M. Rybczyński: Administracja techniczna w Polsce. "Cz.T." 1918 nr 8 s. 63-64.

53 M. Rybczyński: Ogólne zasady organizacji..., s. 65.

54 Na przykład E. Hauswald proponował wybieralność niektórych urzędników spośród obywateli przez odpowiednie komisje zawodowe. Por. E. Hauswald: Uwagi o administracji ogólnej i technicznej w Polsce. "Cz.T." 1917 nr 9 s. 92.

55 M. Rybczyński: Ogólne zasady organizacji..., s. 65.

56 E. Hauswald: Uwagi o administracji ogólnej..., s. 89.

57 Zarys organizacji władz technicznych w państwie polskim opracowany przez komisję administracyjną. "Cz.T." 1918 nr 8 s. 61-62; E. Hauswald: Uwagi o administracji ogólnej, s. 90-91.

58 S. Rybicki: Zarys organizacji Ministerstwa Komunikacji. "Cz.T." 1918 nr 10 s. 100-112. Opracowania koncepcyjne członków PTP wykorzystały władze centralne w 1919 r. przy organizacji Ministerstwa Robót Publicznych i Ministerstwa Komunikacji. Por. "Cz.T." 1919 nr 4 s. 30; nr 5 s. 38-39.

59 K. Gąsiorowski: Zarys organizacji władz przemysłowych. "Cz.T." 1918 nr 10 s. 92-100.

60 M. Rybczyński: Zarys organizacji Ministerstwa Spraw Technicznych. "Cz.T." 1918 nr 8 s. 66-72. Silnie podkreślano również znaczenie czynnika społecznego dla miejskiej administracji technicznej. Por. A. Kühnel: Organizacja administracji technicznej miejskiej. "Cz.T." 1918 nr 10 s. 85-86.

61 Zarys organizacji władz technicznych w państwie polskim..., s. 62.

62 M. Rybczyński: Zarys organizacji Ministerstwa Spraw Technicznych..., s. 72.

63 J. Kofman: Lewiatan a podstawowe zagadnienia ekonomiczno-społeczne II Rzeczypospolitej. Warszawa 1986 s. 119-120.

[1]  [2]  [3]  [4]  [5]  English summary
Wiw.pl  |  Na bieżąco  |  Informacje  |  Co nowego  |  Matematyka i przyroda  |  Astronomia  |  Biologia  |  Fizyka  |  Matematyka  |  Modelowanie rzeczywistości  |  Humanistyka  |  Filozofia  |  Historia  |  Kultura antyczna  |  Literatura  |  Sztuka  |  Czytaj  |  Biblioteka  |  Delta  |  Wielcy i więksi  |  Przydatne  |  Słowniki  |  Co i gdzie studiować  |  Wszechświat w obrazkach