Wielcy
  Wiw.pl   Na bieżąco:  Informacje   Co nowego   Matematyka i przyroda:  Astronomia   Biologia   Fizyka   Matematyka   Modelowanie rzeczywistości   Humanistyka:  Filozofia   Historia   Kultura antyczna   Literatura   Sztuka   Czytaj:  Biblioteka   Delta   Wielcy i więksi   Przydatne:  Słowniki   Co i gdzie studiować   Wszechświat w obrazkach    
  Jesteś tutaj:   Wirtualny Wszechświat > Wielcy i więksi > Kwartalnik Historii Nauki i Techniki  [1]  [2]  [3]  [4] 
Przypisy:

Oznaczenia

BIAC - "Bulletin International de l'Academie de Cracovie", Classe math. et nat. Serie A.
RWMP - "Rozprawy Wydziału Mat.-Przyr. Akademii Umiejętności"
ZpCh - "Zeitschrift fur physikalische Chemie"
ZIP - "Zeitschrift fur Physik"

U w a g a

Władysław Natanson zwykle publikował prace naukowe w języku polskim w wydawnictwach Akademii Umiejętności i również te same prace w czasopismach zagranicznych w językach obcych. W przypisach podajemy tytuły prac w języku polskim (jeżeli nie podano ich w tekście) i w ogólnie dostępnym czasopiśmie w jednym z języków obcych.

1 J. Weyssenhoff: Władysław Natanson. "Acta Physica Polonica" 1937 t. 6 s. 295-302; L. Kiecki: Władysław Natanson. "Wiadomości Matematyczne" 1938 t. 45 s. 77-95; T. Piech, J. Hulewicz: Natanson Wojciech [w:] Polski Słownik Biograficzny 1977 t. 22 s. 611; B. Średniawa: History of Theoretical Physics at Jagellonian University in XIXth and in the First Half of XXth Century. "Zeszyty Naukowe UJ. Prace Fizyczne" 1985 t. 24 s. 1-238. Zob. Chs. 3-5.

2 W. Natanson: Autobiografia. "Postępy Fizyki" 1958 t. 9 s. 115-119.

3 J. Weyssenhoff, dz. cyt.

4 Kompletny spis prac W. Natansona zobacz: J. Weyssenhoff, dz. cyt. i B. Średniawa, dz. cyt.

5 W. Natanson: Autobiografia.

6 L. Infeld : Moje wspomnienia o Einsteinie. Warszawa 1956 "Iskry" 149 s. (cyt. s. 7).

7 L. Infeld : Szkice z przeszłości. Warszawa 1964 PIW 299 s. (cyt. s. 33).

8 W. Natanson: Wspomnienia i szkice. Kraków 1977 Wyd. Lit. 439 s. (cyt. s. 10).

9 A. Piekara: Nowe oblicze optyki. Warszawa 1964 PWN 112 s.

10 W. Natanson: Wspomnienia, (cyt. s. 18).

11 "Kosmos" 1981. 13 s. 58-63, 150-175.

12 "Prace Matematyczno-Fizyczne" 1888 t. 1 s. 26.

13 Tamże t. 1 s. 46-52.

14 "Kosmos" 1881. 13 s. 222-232.

15 Tamże t. 13 s. 301-307.

16 W. Natanson: O teoriach materii. [W:] W. Natanson: Oblicze natury. Kraków 1924 Krak. Spółka Wyd. s. 321.

17 "RWMP" 1891 t. 24 s. 137-151; Uber thermodynamische Potentiale. "ZpCh" 1892 t. 10 s. 733-747.

18 P. Duhem : Traite d'energetique et de thermodynamique generale. Paris 1911 Gauthier-Villars (cyt. Rozdz. 10).

19 "Nauka Polska" 1966 t. 14 s. 729-753.

20 "RWMP" 1894 t. 29 s. 171-180; Uber die kinetische Bedeutung der Dissipations-funktion. "ZpCh" 1894 t. 13 s. 437-444; (Pełne teksty prac wymienionych w przypisach 22, 24 i 28 z komentarzami znajdują się w monografii: Wkład polskich uczonych do fizyki statystyczno-molekularnej. Red. T. Piech. Wrocław 1962, Ossolineum).

21 "RWMP" 1895 t. 27 s. 233-278; Uber die kinetische Energie der Bewegung der Wärme und die entsprechende Dissipationsfunktion. "ZpCh" 1895 t. 16 s. 289-302.

22 "RWMP" 1896 t. 30 s. 309-336; Uber die Gesetze nicht umkehrbarer Vorgänge. "ZpCh" 1896 t. 21 s. 193-217.

23 K. Gumiński : Termodynamika procesów niedwracalnych. Warszawa 1983 PWN 182 s. (zob. rozdz. 4 i 5).

24 M. Kokowski: Geneza sytuacji problemowej zaistniałej w teorii zjawisk cieplnych przed sformułowaniem zasady termokinetycznej Natansona. Cz. I: Sformułowanie dwóch zasad termodynamiki i wynikające stąd konsekwencje dla nauki o zjawiskach cieplnych. "Kwartalnik Historii Nauki i Techniki" 1993 t. 38 nr 4 s. 42-69, Cz. II: Poszukiwanie mechanicznych i fenomenologicznych zjawisk, poprzedzające pracę Natansona. Tamże 1994 t. 39 nr l1 s. 21-41.

25 "RWMP" 1897 t. 34 s. 67-80; Uber thertnokinetische Eigenschaften thermodynamischer Potentiale. "ZpCh" 1897 t. 24 s. 302-314.

26 "RWMP" 1898 t. 35 s. 220-246; Uber die Zustandsgleichungen in einem in Bewegung begriffenem System. "ZpCh" 1897 t. 26 s. 285-305.

27 "RWMP" 1891 t. 35 s. 220-246; Uber die kinetischen Eigenschaften der Lösungen. "ZpCh" 1899 t. 30 s. 681-704.

28 B. Średniawa, dz. cyt. s. 221-222.

29 "RWMP" 1901 t. 41 s. 223-240; Uber die Gesetze der inneren Reibung. "ZpCh" 1901 t. 38 s. 640-704.

30 W. Natanson: Inercja i koercja; dwa ogólne pojęcia w teorii zjawisk fizycznych. "Oblicze Natury" s. 35-50.

31 "RWMP" 1901 t. 41 s. 447-461; Sur les lois de diffusion. "BIAC" 1901 s. 335-348.

32 Warszawa 1890, Wyd. Prac. Mat.-Fiz. XII + 459 s. Zobacz s. 227.

33 W. Natanson: O prawach zjawisk dyfuzyjnych, "RWMP" 1901 s. 447-461.

34 J. C. Maxwell: "Phil. Trans." 1876 t. 157 s. 22; W. Natanson, j.w.

35 B. Średniawa, dz. cyt. s. 69, 222; J. Szarski : Stanisław Zaremba. "Wiadomości Matematyczne" 1962 t. 5 s. 15-28; J. Badur, J. Mikielewicz: Władysław Natanson, prekursor rozszerzonej termodynamiki. "Transactions of the Institute of Fluid-Flow Machinery" 1996 z. 100 s. 178-193.

36 "RWMP" 1903 t. 43 s. 14-21.

37 B. Średniawa, dz. cyt. s. 222-223.

38 Tamże s. 70.

39 "RWMP" 1904 t. 44 s. 133-143; Remarques sur les travaux de M. Zaremba relatifs a la theorie de ladouble refraction accidentelle dans les liguides. "BIAC" 1904 s. 103-113.

40 L. Onsager: Reciprocal relations in irreversible processes I, "Phys. Rev." 1931 t. 37 s. 405-426, tamże t. 38 s. 2265-2279.

41 K. Gumiński : On the Natanson principle of irreversible processes. "Acta Physica Polonica" 1980 t. A 58 s. 501-507.

42 K. Wilmański: Podstawy termodynamiki fenotnenologicznej. Warszawa 1974, PWN, zob. rozdz. 4-6; C. Truesdell: Rational Thermodynamics. Berlin 1988 Springer.

43 G. Lebon, J. Casas-Vazquez: Towards a thermodynamic theory ofthe thirdtype. [W:] Thermodynamics and Philosophy. Red. K. Martinas, R. Ropolyi, P. Szegedi. Singapore 1991 "World Scientific", zob. s. 317-328; D. Jou, J. Casaas-Vazquez, G. Lebon: Extended irreversible thermodynamics, "Progress of Theoretical Physics" 1988 t. 51 s. 1105-1179.

44 J. C. Maxwell, dz. cyt.

45 J. Badur, J. Mikielewicz, dz. cyt. s. 189.

46 K. Gumiński, O pracach termodynamicznych,.., s. 132.

47 W. Natanson: Studia nad teorią elektromagnetyczną dyspersji i ekstynkcji w ciałach gazowych, "BIAP" 1907 s. 318-354; Beitrag zur elektromagnetischen Theorieder Extinction und Dispersion im gasformigen Stoffen, "ZtP" 1907 t. 61 s. 321-355; J. Weyssenhoff, dz. cyt.; B. Średniawa, dz. cyt. s. 72.

48 On the statistical theory ofradiation, "BIAC" 1911 s. 134-148; Uberdie statistische Theorie der Strahlung, "Physikalische Zeitschrift" 1911 t. 12 s. 659-666.

49 M. Planck: Uber irreversible Strahlungsvorgange, ,Annalen der Physik" 1900 t. 1 s. 61-122; Uber das Gesetz der Energieverteilung im Normalspectrum. Tamże 1901 t. 4 s. 553-566.

50 W. Natanson: Zasady teorii promieniowania. Wyd. Prac Matematyczno-Fizycznych. Warszawa 1912, 88 s.

51 "BIAC" 1911 s. 95-103.

52 S. N. Bose: Plancks Gesetz und Lichtquantenhypothese, "ZfP" 1924 t. 26 s. 178-181.

53 A. Hermann : The Genesis of Quantum Theory (1894-1928). Cambridge, Mass. 1971, zob. s. 141.

54 R. S. Ingarden: Fizyka i fizycy. Toruń 1994 Wyd. Uniw. M. Kopernika, zob. s. 181.

55 W. Natanson: Pierwsze zasady mechaniki undulacyjnej. "Prace Mat.-Fiz." 1930 t. 37 s. 1-76, zob. s. 5.

56 Fermat's principle, "Phil. Mag." 1933 t. 16 s. 178-192.

57 W. Natanson: Wspomnienia..., s. 15.

[1]  [2]  [3]  [4] 

Wiw.pl  |  Na bieżąco  |  Informacje  |  Co nowego  |  Matematyka i przyroda  |  Astronomia  |  Biologia  |  Fizyka  |  Matematyka  |  Modelowanie rzeczywistości  |  Humanistyka  |  Filozofia  |  Historia  |  Kultura antyczna  |  Literatura  |  Sztuka  |  Czytaj  |  Biblioteka  |  Delta  |  Wielcy i więksi  |  Przydatne  |  Słowniki  |  Co i gdzie studiować  |  Wszechświat w obrazkach