Wielcy
  Wiw.pl   Na bieżąco:  Informacje   Co nowego   Matematyka i przyroda:  Astronomia   Biologia   Fizyka   Matematyka   Modelowanie rzeczywistości   Humanistyka:  Filozofia   Historia   Kultura antyczna   Literatura   Sztuka   Czytaj:  Biblioteka   Delta   Wielcy i więksi   Przydatne:  Słowniki   Co i gdzie studiować   Wszechświat w obrazkach    
  Jesteś tutaj:   Wirtualny Wszechświat > Wielcy i więksi > Kwartalnik Historii Nauki i Techniki  [1]  [2]  [3]  [4]  English summary
Przypisy

1 Na temat poglądów i osiągnięć naukowych A. L. Lavoisiera powstało wiele prac. Wysuwane są różne koncepcje dotyczące osiągnięć wybitnego Francuza, zwłaszcza w kontekście rozważań nad tzw. Rewolucją Chemiczną, co do której głoszone są różne opinie. Najbardziej zdyscyplinowanymi jak mogę sądzić w tym względzie tekstami są artykuły wypełniające cały tom 4 amerykańskiego periodyka "Osiris" z 1988 r. zatytułowanego The Chemical Revolution. Essays in Reinterpretation, edited by Arthur Donovan.

2 Por. John Dalton and the progress of science, edited by D. S .L. Cardwell. Manchester 1968.

3 Por. S. Zamecki: Metodologiczne problemy XIX-wiecznej chemii Jons Jacob Berzelius. "Człowiek i Światopogląd", 1984 nr 4 s. 92 110; tenże: Na marginesie książki J.I. Sołowiewa i W.I. Kurinnoja: Jakob Berzelius. Żizń i diejatielnost. "Kwartalnik Historii Nauki i Techniki", 1983 nr 1 s. 201-211.

4 Alan J. Rocke: Chemical Atomism in the Nineteenth Century. From Dalton to Cannizzaro. Columbus 1984, p.66-67.

5 S. Zamecki: Komentarze do stechiometrycznych koncepcji Williama Higginsa (17631825). "Kwartalnik Historii Nauki i Techniki", 1993 nr 2 s. 109-144.

6 J. Berzelius, W. Hisinger: Versuch, betreffend die Wirkung der elektrischen Saule auf Salze und auf einige von ihren Basen. "Neues allgemeines Journal der Chemie", 1803, 1, 115-149.

7 Por. Rocke, p. 67-68; por. też Evan M. Melhado: Novelty and tradition in the Chemistry of Berzelius (1803-1819), (in:) Enlightenment Science in the Romantic Era. The Chemistry of Berzelius and Its Cultural Setting. Edited by Evan M. Melhado and Tore Frangsmyr. Cambridge 1992, p. 144-145.

8 J. B. Richter: Ueber die neuern Gegenstande der Chemie, IV. Breslau 1795, s. 67; por. też S.Zamecki: Metodologiczne aspekty odkrycia praw stechiometrycznych. Subdziedzina chemii na przełomie XVIII i XIX w. "Kwartalnik Historii Nauki i Techniki", 1990 nr 23 s. 285-312.

9 Rocke, p. 68.

10 Por. L. L. White: Essay on Atomism. New York 1960; M. Boas: Structure of Matter and Chemical Theory in the Seventeenth and Eighteenth Centuries, (in:) Critical Problems in the History of Science, ed. Marshall Clagett. Madison 1959, p. 499-514; J. C. Gregory: A Short History of Atomism. London 1931.

11 Por. A. W. Hauch: Inledning til Naturkunnigheten, Stockholm 1800, s. 10-34; por. też G.Eriksson: Berzelius and the Atomic Theory: The Intelectual Backgrounds (in:) Enlightenment Science in the Romantic Era..., p. 5684.

12 Hauch, s. 17; wypowiedz tę cytuję za Erikssonem z artykułu jak w przypisie 11, p.58.

13 Por. I. Kant: Metaphysische Anfangsgrunde der Naturwissenschaft. Riga 1787.

14 Por. tamże, s. 95-102.

15 Por. S. Zamecki: Problemy klasyfikowania pierwiastków chemicznych w XIX wieku. Studium historyczno metodologiczne. Warszawa 1992.

16 Por. Eriksson, p. 64; por. też W. Tatarkiewicz: Historia filozofii, tom II. Warszawa 1958, s. 293.

17 Por. Eriksson, p. 66-67.

18 Por. Eriksson, p. 67-76.

19 Eriksson, p. 76.

20 Por. D. M. Knight: Atoms and Elements. A Study of Theories of Matter in England in the Nineteenth Century. London 1967.

21 T. Thomson: System of Chemistry, 3d ed., vol. 4. Edinburgh 1807, p. 424-429.

22 Korzystam z reprintu: Foundations of the Atomic Theory. Edinburgh: Alembic Club Rept., no. 2, 1923.

23 "Kwartalnik Historii Nauki i Techniki" 1990, nr. 23, s. 306; por. tamże: s. 308-309.

24 Por. Rocke, p. 69.

25 Por. S. Zamecki: Problemy klasyfikowania pierwiastków...

26 J. Berzelius: Essay on the Cause of Chemical Proportions... "Annals of Philosophy", 1813, 2, p. 445 (ten i dalsze przekłady moje S.Z.).

27 Tamże, p. 446

28 Tamże, p. 446.

29 Por. tamże, p. 447-448.

30 Tamże, p. 450.

31 Tamże, p. 450.

32 J. Dalton: Remarks on the Essay of Dr. Berzelius on the Cause of Chemical Proportions. "Annals of Philosophy" , 1814, 3, p. 175.

33 J. Berzelius: Address to those Chemists who wish to examine the laws of Chemical Proportions, and the Theory of Chemistry in general. "Annals of Chemistry", 1815, 5, p. 122.

34 Tamże, p. 123.

35 Niniejszy szkic autor traktuje jako wstępne ujęcie tytułowego tematu, przygotowując obszerniejsze ujęcie dyskusji wokół chemicznej atomistyki Daltona w periodykach brytyjskich w dwóch pierwszych dziesięcioleciach XIX wieku.

[1]  [2]  [3]  [4]  English summary

Wiw.pl  |  Na bieżąco  |  Informacje  |  Co nowego  |  Matematyka i przyroda  |  Astronomia  |  Biologia  |  Fizyka  |  Matematyka  |  Modelowanie rzeczywistości  |  Humanistyka  |  Filozofia  |  Historia  |  Kultura antyczna  |  Literatura  |  Sztuka  |  Czytaj  |  Biblioteka  |  Delta  |  Wielcy i więksi  |  Przydatne  |  Słowniki  |  Co i gdzie studiować  |  Wszechświat w obrazkach